“กุลิศ”เร่งกรมธุรกิจพลังงานสรุปท่อก๊าซระเบิด

ผู้ชมทั้งหมด 734 

“กุลิศ” สั่งสำรวจพื้นที่แนวท่อก๊าซฯ เตรียมแก้กฎหมาย กำหนดพื้นที่ควบคุม พร้อมย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ว่า วันนี้เป็นการหารือถึงแนวทางการตรวจสอบและการวิเคราะห์สาเหตุ จาก 3 เหตุการณ์ ทั้งอุบัติเหตุท่อก๊าซธรรมชาติที่จังหวัดสมุทรปราการ อุบัติเหตุรถขนส่งบรรทุกน้ำมันที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดลำพูน รวมถึงพิจารณาแนวทางและมาตรการป้องกันในอนาคต

            โดยในส่วนของอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบพร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนเฉพาะด้านจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวด พร้อมทั้งได้สั่งการให้สำรวจพื้นที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำหนดพื้นที่แนวท่อก๊าซธรรมชาติ และท่อน้ำมัน

            พร้อมกับได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำระบบแจ้งเตือนให้แก่ชุมชนโดยเชื่อมต่อกับระบบ SCADA เพิ่มการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและติดตามเพื่อให้สามารถตรวจสอบภาพสถานการณ์ตามแนวท่อได้ตลอดเวลา โดยจะเริ่มในพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่นสูงในเขตกรุงเทพในชั้นก่อนในระยะแรก พร้อมให้ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจและซักซ้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับชุมชนที่อยู่ใกล้บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 

            ส่วนอุบัติเหตุรถขนส่งน้ำมันทั้ง 2 เหตุการณ์นั้น ในส่วนของอุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบขนส่งน้ำมันนั้น กรมธุรกิจพลังงานได้มีมาตรการควบคุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
กรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการประสานกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้มีการกำหนดมาตรการให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณห้องคนขับเพื่อติดตามสภาพพนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน ป้องกันการหลับใน พร้อมทั้งจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการขนส่งน้ำมันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น

            ขณะเดียวกันทางกระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพิจารณาในการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพโดยเร็ว