กูรูพลังงานสากล เตรียมร่วมเวที ERC Forum 2024

ผู้ชมทั้งหมด 195 

สำนักงาน กกพ. จัดเวที “ERC Forum 2024” ชูธง การเร่งรัดความร่วมมือการพัฒนาพลังงานสะอาดร่วมกันในภูมิภาคเอเชีย เพื่อก้าวข้ามผ่านหัวเลี้ยวหัวต่อในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 (ERC Forum 2024) ภายใต้หัวข้อ “Renewable and Sustainable Energy Transition” โดยงานประชุมสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในประเทศ องค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ (Energy Regulators Regional Association: ERRA) และองค์กรกำกับกิจการพลังงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน และหน่วยงานด้านพลังงานระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชนตอบรับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

เวทีสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “การจัดทำแผนพลังงานชาติเพื่อมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด และการปรับตัวของประเทศรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล”  ร่วมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานจากองค์กรระดับสากล อาทิ ธนาคารโลก (The World Bank), องค์กรกำกับดูแลพลังงานระหว่างประเทศ (ERRA), องค์กรกำกับดูแลเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Regulatory Energy Transition Accelerator: RETA) ในหัวข้อที่น่าสนใจ อย่างเช่น การจับตาทิศทางภาพรวมสถานการณ์ ตลาดพลังงานโลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเปิดประสบการณ์ในการลดคาร์บอนในภาคพลังงาน โอกาสและความท้าทายในการใช้พลังงานสะอาด นโยบายและการกำกับกิจการพลังงานของไทยเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน นโยบายและการกำกับกิจการพลังงานที่มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาดของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน แนวโน้มเทคโนโลยีสะอาดในอนาคตจากมุมมองภาครัฐและผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน การเงินสีเขียวเพื่อความยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ยั่งยืนผ่านกลไกโครงการความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานระหว่างประเทศ เป็นต้น