ก.คมนาคมมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการ

ผู้ชมทั้งหมด 1,094 

กระทรวงคมนาคม จัดพิธีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายในงานจัดพิธีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ว่า ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ข้าราชการในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบันต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว มีความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากกรอบวิถีความคิด และการปฏิบัติงานแบบเดิมที่คุ้นเคย ต้องขยันหมั่นเพียร มุ่งพัฒนาทั้งตนเอง งานในความรับผิดชอบ ตลอดจนหน่วยงานของตน ให้พร้อมเผชิญสิ่งท้าทายใหม่ ๆ อันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดยั้ง รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ท่านได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องหมายรับประกันความดีอันโดดเด่นของท่าน ทั้งด้านการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการมีผลงานดีเด่นได้อย่างชัดเจน

วันข้าราชการพลเรือน เกิดขึ้นจากการที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือน พิจารณาเห็นว่า วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2472 เป็นวันเริ่มใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 อันเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของไทย จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงวางรากฐานการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ของไทย โดยมีการริเริ่มการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2522

ทั้งนี้ การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปี มีกระทรวงต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้เจ้าภาพร่วมจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทาง การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม