ก.พลังงานเปิดยื่นขอเงินกองทุนอนุรักษ์6.5พันล.สัปดาห์หน้า

ผู้ชมทั้งหมด 838 

ก.พลังงานเปิดยื่นข้อเสนอโครงการกองทุนอนุรักษ์มูลค่า 6,500 ล้านบาทสัปดาห์หน้า ล่าสุดจับมือก.มหาดไทยหนุนลงทุนกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท หนุนส่งเสริมลงทุน สถานีพลังงานชุมชน ระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 ตามที่กองทุนฯ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 6,500 ล้านบาท สำหรับกรอบวงเงินสนับสนุนแบ่งเป็น 7 กลุ่มงานย่อย โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนในส่วนของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาทจะเปิดรับข้อเสนอสัปดาห์หน้า และกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 31 มี.ค. 2564 ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการคัดเลือกโครงการประมาณ 1 เดือน

อย่างไรก็ตามกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากนั้นจะมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศนำเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้  โดยจะกระจายไปในโครงการสำคัญๆ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1.สถานีพลังงานชุมชน เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานภายใต้แนวคิด ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีเดี่ยว หรือหลายเทคโนโลยีที่ประกอบกัน ได้แก่ เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่, เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง, ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง, ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย เป็นต้น

2.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โซลาร์เซลล์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ และถังพักน้ำขนาดบรรจุ 20 ลบ.ม. และ3.การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า (off Grid) ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กลุ่มชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล

สำหรับกรอบวงเงิน 2,400 ล้านบาทนั้นแบ่งสัดส่วนให้ 76 จังหวัด จังหวัดละ 25 ล้านบาทรวม 1,900 ล้านบาท ส่วนกรอบวงเงินที่เหลือ 500 ล้านบาท จะใช้เป็นงบกลางสำหรับรองรับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (บ่อบาดาล) ที่เกินกรอบวงเงินของจังหวัด

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนราชการภูมิภาค และส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัด สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนกับทางจังหวัดได้ โดยจะมีคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองเรียงลำดับความสำคัญก่อนที่จะให้ อปท. ส่วนราชการภูมิภาค หรือส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดยื่นข้อเสนอเข้าระบบให้กับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้จะได้มีการกำชับให้หน่วยงานจัดทำระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเรื่องความพร้อมในการบำรุงรักษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนที่เหลืออีก 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย 200 ล้านบาท, กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 500 ล้านบาท, กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ วงเงินสนับสนุน 355 ล้านบาท, กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท, กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 450 ล้านบาท, กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 2,200 ล้านบาท และส่วนแผนบริหารจัดการโดยสำนักงานกองทุนฯ อยู่ที่ 195 ล้านบาท ก็จะเปิดให้ยื่นข้อเสนอภายในสัปดาห์หน้าเช่นกันแต่จะกำหนดปิดรับข้อเสนอในช่วงกลางเดือน มี.ค. 64