ก.พลังงานเร่งออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนปีนี้ 2,703 MW

ผู้ชมทั้งหมด 830 

กระทรวงพลังงานมีแผนเร่งรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบให้เร็วขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศในการประชุมผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP 26 ที่กำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2050

ทั้งนี้ในการเร่งรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั้นกระทรวงพลังงานได้มีการปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (แผน PDP 2018 Rev.1) โดยกำหนดกรอบเวลาให้เร็วขึ้นในช่วง 10 ปี (พ.ศ.2564 -​2573) จากดำเนินกำหนดเป็นปี 2561-2580

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเร่งออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการใช้พลังงานของโลกและกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2050 โดยในไตรมาส 1/2565 คาดว่าจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 883 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ระหว่างปี 2565-2568 และโครงการพลังงานลม 400 เมกะวัตต์ กำหนด COD ระหว่างปี 2567-2568 อย่างไรก็ตามจากแผน PDP นั้นกำหนดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ระหว่างปี 2565-2573 ประมาณ 2,000-3,000 เมกะวัตต์

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากระยะที่ 2 บวกกับโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 485 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ในไตรมาส 3/2565 และกำหนด COD ระหว่างปี 2566-2571 โครงการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส (ชีวภาพ) ขนาดกำลังการผลิต 335 เมกะวัตต์ คาดว่าจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาส 3/2565 เช่นกัน โดยมีกำหนด COD ระหว่างปี 2566-2568

ขณะที่โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกำลังการผลิตรวม 200 เมกะวัตต์ มีกำหนดทยอยรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ หรือ COD ในปี 2567-2568 ปีละ 100 เมกะวัตต์  และโรงไฟฟ้าขยะชุมชนขนาดกำลังการผลิตรวม 400 เมกะวัตต์ โดยแบ่งรับซื้อไฟฟ้าเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในปี 2567 จำนวน 200 เมกะวัตต์ และระยะที่ 2 ในปี 2568 อีก 200 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนั้นคาดว่าจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ในช่วงไตรมาส 4/2565 ซึ่งหากรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่คาดว่าจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าได้ในปี 2565 จะอยู่ที่ 2,703 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตามการประกาศรับซื้อไฟฟ้านั้นในขณะนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างทบทวนปริมาณรับซื้อไฟฟ้าที่ชัดเจน และกำหนดราคาที่เหมาะสมใหม่ เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และเมื่อ กพช.เห็นชอบแล้วจะส่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าต่อไป