ขนส่งจับมือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

ผู้ชมทั้งหมด 718 

ขนส่งจับมือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมรณรงค์เครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย พร้อมชวนทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัย ลดความสูญเสียแก่ชีวิต

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ณ กรมการขนส่งทางบก นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย พร้อมมอบสติ๊กเกอร์รณรงค์ให้เครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับรถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการขนส่งอาหารและพัสดุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วม

นายทรงศัก กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการข้ามถนนบนทางม้าลาย โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เพื่อนำปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้ทางม้าลายมาพิจารณาเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเชิงระบบโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการแก้ไขกฎหมาย ด้านการปรับปรุงทางกายภาพ และด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ขับรถระวังคน ข้ามถนนระวังรถ” และการสร้างเครือข่าย  เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดความสูญเสียจากชีวิตทรัพย์สินคนที่เสียชีวิตมีประมาณ 400 คน เฉลี่ยวันละมากกว่าหนึ่งคน

รวมทั้งสร้างค่านิยมให้เคารพกฎระเบียบของสังคม โดยขอให้รถยนต์และยานพาหนะทุกชนิดหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเมื่อเห็นว่าขับขี่ถึงทางม้าลายและกำลังมีคนขอข้ามทางม้าลาย ส่วนผู้ใช้ถนนต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย สะพานลอย หรือทางข้ามทุกชนิด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่และวินัยจราจรของ ประชาชนทุกคนการร่วมมืออย่างเข้มงวดจะทำให้สังคมดี มีวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดี

ด้าน นายจิรุตม์  กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละปีมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก และจำนวนหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม ซึ่ง ขบ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง

โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกมิติ เช่น การยกระดับการเรียนรู้และทักษะการขับรถ, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, รณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีการสอดแทรกประเด็นส่งเสริมความปลอดภัยบริเวณทางม้าลายไว้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ขบ.ยังมีโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำและการใช้ทางข้ามถนนปลอดภัย ซึ่งจะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ข้ามทางม้าลายและผู้ขับขี่ การออกแบบ รวมไปถึงกฎหมายสำหรับการควบคุมพฤติกรรมเพื่อให้ทางม้าลายหรือทางข้ามเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้ข้ามทางม้าลายและผู้ขับขี่

นอกจากนี้ ขบ.ได้มีการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อกระตุ้นการรับรู้ประเด็นความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ขับขี่ปลอดภัย by DLT หรือ www.ขับขี่ปลอดภัย.com ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถนำสื่อดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อเพื่อขยายการรับรู้เป็นวงกว้างได้

ทั้งนี้ ขบ.หวังว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายในครั้งนี้ จะช่วยสร้างจิตสำนึก “ขับรถระวังคน ข้ามถนนระวังรถ” อีกทั้งผู้ขับขี่ต้องตระหนักถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย