“ขนส่งทางบก” ครบรอบ 81 ปี เปิดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน

ผู้ชมทั้งหมด 727 

กรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี พร้อมเปิดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามการเดินรถ และบริหารข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ GPS

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี และเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารกระทรวงคมนาคม โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีประวัติศาสตร์ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานถึง 81 ปี มีบทบาทสำคัญในการจัดระบบจัดระเบียบการขนส่งทางถนน เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ทั่วถึง และเพียงพอ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมายกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สำหรับศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนนนั้นจะเป็นก้าวสําคัญของการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้เทคโนโลยี GPS ในการกํากับ ดูแล ความเร็วและชั่วโมงการทํางานของผู้ขับรถ สาธารณะให้ปลอดภัยแล้ว กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมการขนส่งทางบกศึกษา และนํานวัตกรรมมาพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่ (RFID) การประมวลผลด้วยภาพ (Image Processing) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)

นายจิรุตม์ กล่าวว่า ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน คือการควบคุมกำกับดูแลการเดินรถ ความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน และบริหารข้อมูลการเดินรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล GPS ซึ่งเป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญด้านหนึ่ง เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแล การขนส่งรถสาธารณะทุกประเภทแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ควบคุม ดูแล การขนส่งรถสาธารณะทุกประเภทแบบเรียลไทม์นั้นจะเป็นการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลแจ้งตำแหน่งของรถ เพื่อประสานสั่งการสำนักงานขนส่ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานขนส่งจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ เข้าดำเนินการควบคุมกำกับพฤติกรรมการขับรถที่อาจเป็นอันตรายอย่างทันท่วงที ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถสาธารณะให้มีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย มาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามเจตนารมณ์ “นวัตกรรมนำบริการ สู่มาตรฐานความปลอดภัย” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  ให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป