“ขนส่ง”หนุนภาคเกษตรสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น

ผู้ชมทั้งหมด 376 

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารต่อเนื่อง จัดสัมมนา “โอกาส Cold Chain Logistics ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค Next Normal

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิด การสัมมนา “โอกาส Cold Chain Logistics ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ประกอบการขนส่งสินค้า สหพันธ์ สมาคม ชมรมด้านการขนส่งสินค้า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาผ่านการถ่ายทอดสดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Streaming)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต่อยอดจากมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ที่กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรฐาน Q Cold Chain เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้มีระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้มีความยั่งยืน กรมการขนส่งทางบก จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุค Next Normal

กรมการขนส่งทางบกเริ่มให้การรับรองมาตรฐาน Q Cold Chain เมื่อปลายปี 2563 ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) ส่งผลให้มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองแล้ว 11 ราย โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้วนั้น จะให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมิ ความสะอาดและความปลอดภัยของสินค้า และรักษาสุขอนามัยตลอดระยะเวลาการขนส่ง ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสู่ยุค Next Normal ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ “New Normal to Next Normal: COLD CHAIN LOGISTICS TRENDS” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการค้า รวมถึงการค้าชายแดนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการขนส่งได้ทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ด้านการค้าและมาตรฐานการขนส่งของประเทศเพื่อนบ้านที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมาตรฐานการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารในช่วงการแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ