กฟผ.ผนึกม.อ.พัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า

ผู้ชมทั้งหมด 1,482 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยกฟผ.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร งานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า พร้อมมุ่งเน้นการนำความรู้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ความร่วมมือกับ กฟผ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมุ่งเสริมสร้างให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ต่อไป