คนขอนแก่นปลื้ม ร่วมพัฒนาพลังงานสะอาด รับฟังความคิดเห็นโครงการโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

ผู้ชมทั้งหมด 854 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev. 1)  โดยมีประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการฯนี้ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เป็นพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับพลังน้ำจากเขื่อน จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ช่วยเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าระดับภูมิภาค ที่สำคัญคือช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ต้นเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระสาคัญระดับชาติ

ด้าน นายธวัชชัย สำราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. ขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงาน CoP และ ESA เพื่อกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของโครงการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนต่อไป

การประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมศึกษาและจัดทำรายงานฯ โดยมีนางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมจากบริษัท COT เป็นผู้ถ่ายทอดรายละเอียดของโครงการ ทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อวิตกกังวลต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงให้การศึกษาฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำกับพลังน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) เพื่อเสริมให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีเสถียรภาพ มีกำลังการผลิตสุทธิ 24 เมกะวัตต์ (MWAC)   รองรับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคที่มีการขยายตัว และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน นอกจากนี้ยังช่วยลดการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ รวมทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2566

ประชาชนผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 โดยส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายธุรกิจตอบรับที่แจกในวันประชุมรับฟังฯ หรือคุณจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน โทรศัพท์ : 02-934-3233 ต่อ 513 หรือ 091-4539154 และอีเมล : cheerapat.cot@gmail.com