คมนาคมเตรียมพร้อมใช้งบปี65กว่า2.08แสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้ชมทั้งหมด 570 

“ศักดิ์สยาม” สั่งหน่วยงานในสังกัดคมนาคมเตรียมพร้อมเร่งลงทุนปี 65 กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังได้รับจัดสรร 2.08 แสนล้านบาท ขณะที่ปี 64 มั่นใจเบิกจ่ายได้ 87% จากงบที่ได้รับจัดสรร 2.27 แสนล้านบาท

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ว่า กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 227,889.22 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 174,329.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  

โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุนจำนวน 188,102.40 ล้านบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 140,718.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.81 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คาดว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ 163,713.33 ล้านบาท ร้อยละ 87.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับงบรายจ่ายลงทุนที่เหลือในปี 2564 จะกันเงินไว้เพื่อไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ส่วนงบประมาณแผ่นดินปี 2565 กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรร (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ)ในภาพรวมจำนวน 208,455.23 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากงบประมาณปี 2564 จำนวน 19,439.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.53 โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท ร้อยละ 12.51 ของงบประมาณ  ที่ได้รับจัดสรร และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท ร้อยละ 87.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

พร้อมกันนี้ในที่ประชุมตนยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ให้เป็นไปตามที่แจ้งไว้ในที่ประชุม รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ในปีงบประมาณ 2565 สามารถลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ