คมนาคม บูรณาการงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 67 ลดต้นทุนโลจิสติกส์

ผู้ชมทั้งหมด 14,291 

คมนาคม บูรณาการงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 67 ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์)ว่า ในฐานะที่ตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม จึงให้นโยบายการจัดทำงบประมาณที่เป็นแผนบูรณาการตามแนวทางของกฎหมาย ในกรอบวงเงินของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินเดิมของรัฐบาลชุดเก่าเป็นเงิน 4 หมื่นล้านบาท หรือจาก 2.4 แสนล้านบาทเป็น 2.8 แสนล้านบาท เพื่อให้ทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ บูรณาการแผนงานให้สอดคล้องกับการขนส่งของประเทศ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ และพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดเวลา เชื่อมการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า โดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น งบประมาณที่เพิ่มขึ้น จะเน้นงานโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวง (ทล.) เพื่อพัฒนามาตรฐานการขนส่งที่มีความปลอดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในส่วนของโครงการที่มีวงเงินเกิน 1 พันล้านบาท ให้หน่วยงานรวบรวมเสนอมายังกระทรวงคมนาคม ภายในวันที่ 2 ต.ค.66 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในการประชุมวันที่ 3 ต.ค.นี้ ส่วนโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาถึงความเสี่ยงและความจำเป็นที่จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนคำของบประมาณเพื่อนำไปสู่จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี 2567 และมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำสรุปข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและนำเสนอให้ตนพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ 6 ต.ค. 2566 ตามขั้นตอนต่อไป