คมนาคม ผนึก ก.เกษตรฯ ตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรก่อนส่งออก

ผู้ชมทั้งหมด 980 

คมนาคม จับมือเกษตรฯ ตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง ดันไทยเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตร-ศูนย์กลางธุรกิจการบินขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างกระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งและการค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมถึงการกำหนดกลไกในการกำกับดูแลการประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิต/กระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายสู่ตลาด จึงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้าเกษตรก่อนส่งออก เพื่อจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมต่อกระบวนการขนส่งสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของประเทศปลายทางและความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการขนส่งสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน (Food Waste)

โดยตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ก่อนขึ้นอากาศยาน เพื่อลดการถูกปฏิเสธสินค้าเกษตร ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้การขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ เพื่อนำพาประเทศไทย ไปสู่การเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรหรือสินค้าเน่าเสียง่ายสู่ตลาด และศูนย์กลางธุรกิจการบินและการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าพร้อมออกใบรับรอง โดยในระยะแรก จะเริ่มที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เดือยพ.ย. นี้ และในอนาคตจะขยายผลไปยังท่าอากาศยานอื่น ๆ ต่อไป