คาร์โก้ การบินไทย เปิด Cargo Academy ให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ผู้ชมทั้งหมด 427 

ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ THAI Cargo Academy สำหรับศึกษาดูงาน ให้บริการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ  ณ อาคารคลังสินค้าภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก

อีกทั้ง สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้บรรจุการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นหลักสูตรของสถาบันมากยิ่งขึ้น ฝ่ายคาร์โก้ การบินไทย จึงต้องการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ทั้งนิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนการขายและขนส่งสินค้าทางอากาศ และประชาชนทั่วไป เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานของการขนส่งสินค้าทางอากาศในสถานที่จริง ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยจะมีทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานเสมือนจริง และการเข้าชมการปฏิบัติงานจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ หรือก่อนการก้าวเข้าไปทำงานในอนาคต

ทั้งนี้การเข้าอบรมดังกล่าวจะใช้เวลา 1 วัน โดยมีค่าบริการ ตามแพ็กเกจ 1 ราคา 790 บาทต่อท่าน แพ็กเกจที่ 2 ราคา 990 บาทต่อท่าน (ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าเยี่ยมชมโรงเก็บเครื่องบิน (Hangar) ของฝ่ายช่าง การบินไทย เพิ่มเติมด้วย) ทั้ง 2 แพ็กเกจ รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ตลอดจนเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าธรรมเนียมเข้าเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และใบรับรองการปฏิบัติงานแล้ว ผู้สนใจติดต่อได้ที่อีเมล bkkdxa4allstaff@thaiairways.com