ดร.ณพศิษฏ์ นั่งเก้าอี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คนที่ 10 ของวิทยุการบินฯ

ผู้ชมทั้งหมด 529 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ดำเนินการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม แนวทางการสรรหาที่กระทรวงการคลังกำหนด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้การดำเนินการสรรหาได้แล้วเสร็จ โดยได้ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นายระพี ผ่องบุพกิจ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการสรรหา กอญ.บวท. ให้ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กอญ.บวท. คนที่ 10 ของ บวท. ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาจ้างในวันเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565

 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม และ นวัตกรรมดิจิทัล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบัน University of Strathclyde ประเทศสกอตแลนด์ ทำงานอยู่ในแวดวงนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งก่อนเข้าสมัครสรรหาเป็น กอญ.บวท. ดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและกรรมการในองค์กรต่าง ๆ อาทิ เป็นกรรมการในมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม   เป็นกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย ท่าฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด

 การเข้ารับตำแหน่ง กอญ.บวท. ของ ดร.ณพศิษฏ์ ในครั้งนี้ นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่ง บวท. เองก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานการบินที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหนักในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามด้วยความรู้ความสามารถของ กอญ.บวท. คนใหม่ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า จะนำพาองค์กรก้าวพ้นจากวิกฤติ และสามารถบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ จากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากร บวท. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมการบินของประเทศในภาพรวม