ทล.ขยายถนน 4 เลน สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว จ.บุรีรัมย์ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์

ผู้ชมทั้งหมด 19,245 

ทล.ขยายถนน 4 เลน สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว จ.บุรีรัมย์ เสร็จแล้ว หนุนท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้า การลงทุนสู่อินโดจีน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน – ห้วยเสว ในพื้นที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ระยะทางยาว 6.28 กิโลเมตร(กม.) วงเงินงบประมาณ 199 ล้านบาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด เและสนับสนุนส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต และเกาะกลางแบบยก พร้อมจุดกลับรถที่เหมาะสมและปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรและขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการขนส่งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ไปสู่อินโดจีน

นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ปราสาทเขาพนมรุ้ง, ปราสาทเมืองต่ำ, เขื่อนลำนางรอง และด่านชายแดนไทย – กัมพูชา

ทล.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)