ทล.จ่อเปิดประมูลงาน O&M มอเตอร์เวย์ M82 ต้นปี67 

ผู้ชมทั้งหมด 368 

ทล.จ่อเปิดประมูลงาน O&M มอเตอร์เวย์ M82 ทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ต้นปี 67 คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบระบบ M- Flow ปลายปี 69

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่กรมทางหลวง(ทล.) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม โครงการทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทางรวม 24.6 กิโลเมตร (กม.) กับนายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร ผู้นำทีมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม พร้อมประชุมเริ่มต้นโครงการ (Kikc Off Meeting ) โดยมีคณะผู้บริหารทล. เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดย นายสราวุธ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงคุณธรรมครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตในโครงการ ร่วมลงทุน ส่งผลให้กระบวนการคัดเลือกเอกชนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost เป็นระยะเวลาไม่เกิน 32 ปี เงินลงทุน 15,742 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าดำเนินงาน 14,687 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง 1,037 ล้านบาท

โดยระยะที่ 1เอกชนจะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ระบบ M- Flow) ทั้งโครงการ และต้องถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนให้ภาครัฐก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

ส่วนระยะที่ 2เอกชนจะเป็นผู้ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการทั้งหมด ทั้งงานโยธาในส่วนที่รัฐเป็นผู้ลงทุน และงานระบบในส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและนำส่งข้อมูลรายการผ่านทาง (Transaction Generation) ทั้งหมดให้แก่ภาครัฐ รวมทั้งดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่กำหนด โดยเอกชนจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการให้บริการ 

อย่างไรก็ตามจากนี้ไป ทล. จะเริ่มประชุม Kikc Off โครงการ เพื่อจัดทำร่างเอกสารประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน (RFP) คาดว่าจะสามารถจัดประชุม Market Sounding ได้ภายในสิ้นปีนี้และออกประกาศเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ช่วงไตรมาสแรกปี67 และให้เอกชนเตรียมข้อเสนอ คาดว่ายื่นข้อเสนอได้ในไตรมาส3 ปี67 จากนั้นจะสามารถสรุปผลประกวดราคา และเจรจาต่อรองเอกชน ก่อนนำส่งสำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญา คาดว่าจะนำเสนอ ครม.เห็นชอบได้ช่วงปลายปี 67 และน่าจะลงนามในสัญญาในช่วงต้นปี 68 จากนั้นเอกชนจะใช้เวลาในการติดตั้งระบบประมาณ2ปี คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนและจัดเก็บค่าผ่านทางได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี69 

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้างานโยธาของมอเตอร์เวย์ M82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ววงเงิน 29,236,616,000 บาท นั้น เฟสที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ช่วง กม.11+960 พื้นที่กรุงเทพฯ สิ้นสุดกม.20+295 อ.เมืองสมุทรสาคร ระยะทาง 8.3 กม. วงเงิน 10,477,386,000 บาท แบ่งก่อสร้างเป็น 3 ตอน ล่าสุดเดือน ก.ย.66 อยู่ที่ 86.454% คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 67 และจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าผ่านทางเพื่อช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม 2

ขณะที่ เฟสที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัยบริเวณกม.20+295 อ.เมืองสมุทรสาคร สิ้นสุด กม.36+645 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 18,759,230,000 บาท แบ่งก่อสร้าง 10 ตอน ล่าสุดเดือน ก.ย. ผลงานก้าวหน้า 33.946% คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 68 หรืออย่างช้าปลายปี 68 และจะเปืดให้ประชาชนใช้บริการแบบไม่เสียค่าผ่านทางจนกว่าระบบ O&M จะเสร็จสมบูรณ์และให้บริการเต็มรูปแบบในปี 69  ทั้งนี้ภายในสิ้นปี68 งานก่อสร้างของ ทล.บนถนนพระราม2 น่าจะจบ เรียกได้ว่าจะเป็นการปิดตำนานถนนเจ็ดชั่วโตครอย่างแน่นอน

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณจราจรมอเตอร์เวย์ M82 ในปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่ 64,203 คันต่อวัน และจะมีปริมาณจราจรตลอดระยะเวลา 30 ปีรวม 1,548,539,113 คัน ส่วนการคาดการณ์รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางปีแรกที่เปิดให้บริการอยู่ที่ 1,272.71 ล้านบาท และจะมีรายได้ค่าผ่านทางตลอดสัญญา 30 ปี อยู่ที่ 116,954.15 ล้านบาท

นายสราวุธ กล่าวว่า ในส่วนความคืบหน้างาน O&M มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา นั้นมีผลงานล่าช้ากว่าแผน 19% เนื่องจากงานโยธาส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ขณะที่M81  สายบางใหญ่-กาญจนบุรี งานล่าช้า16% แต่ทั้งสองโครงการไม่ส่งผลกระทบต่องานในภาพรวมที่จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการตามแผนที่วางไว้