ทล.เปิดวิ่ง! ถนนตัดใหม่สายเชียงราย – อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เชื่อมไทย – ลาว – จีน

ผู้ชมทั้งหมด 259 

ทล.เปิดวิ่ง! ถนนตัดใหม่ทางหลวง 1421 สายเชียงราย – อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ระยะทาง 48 กิโลเมตร เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่งเดินทางไทย – ลาว – จีน พร้อมจุดชมวิวสะพานข้ามหนองหลวง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึง การดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแนวใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย – อ.ขุนตาล แล้วเสร็จตลอดสาย ระยะทาง 48.19 กิโลเมตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1421 สายเชียงราย – อ.ขุนตาล มีระยะทางทั้งหมด 48.19 กิโลเมตร โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมระยะทาง 29.19 กิโลเมตร และเปิดให้บริการแก่ประชาชนไปแล้ว ยังคงเหลือ ตอน บ.หัวดอย – บ.ใหม่มงคล เป็นช่วงสุดท้าย มีจุดเริ่มต้นที่ กม.0+000 ของทางหลวงหมายเลข 1152 บริเวณบ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสิ้นสุดที่ กม.19+000 บ.ผางาม ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมระยะทาง 19 กิโลเมตร

สำหรับเส้นทางหมายเลข 1421 มีลักษณะการก่อสร้างเป็นแนวทางตัดใหม่และตามแนวทางหลวงหมายเลข 1152 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) เป็นแบบมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ผิวจราจรและไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต แบ่งทิศทางการจราจรแบบเกาะร่องและเกาะกลางแบบยก พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามหนองหลวง จำนวน 2 แห่ง ขนาดความยาว 870 เมตร ความกว้าง 11 เมตร และทางเท้ามีความกว้าง 2.75 เมตร ตลอดแนว ทั้งสองฝั่ง นับเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของภาคเหนือที่มีการออกแบบและก่อสร้างจุดจอดรถบริเวณด้านล่างสะพาน

พร้อมทางเดินไปจุดเชื่อมต่อขึ้นบันไดไปบนสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สามารถเดิน – วิ่งออกกำลังกาย หรือปั่นจักรยาน อีกทั้งเป็นจุดชมทัศนียภาพของนักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าต่อท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง วงเงินงบประมาณ 1,088,088,000 บาท

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้บริการให้แก่ประชาชนตลอดสายทางเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่งในภาคเหนือ ลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การค้าการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดเชียงราย – สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 สู่ประเทศเพื่อนบ้าน (R3A) ไทย – สปป.ลาว – สาธารณรัฐประชาชนจีน (คุณหมิง) และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้