ทล.เร่งขยายถนนมาบตาพุด-นิคมพัฒนา6เลนรองรับAEC

ผู้ชมทั้งหมด 575 

กรมทางหลวงเร่งขยายถนน 6 ช่องจราจรสายมาบตาพุด-นิคมพัฒนา จ.ระยองยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนส่ง รองรับภาคอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC  

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมอบให้หน่วยงานเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

ดังนั้นทางกรมทางหลวงจึงได้เร่งก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) ระหว่าง กม.0+000 – กม.13+600 รวมระยะทาง 13.6 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 55 % แล้วเสร็จประมาณมิถุนายน 65 โดยหวังว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ในภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างเริ่มที่ ตำบลมาบตาพุด สิ้นสุดที่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งบริเวณท่าเรือมาบตาพุด นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 3191 มีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อีกทั้งบนทางหลวง หมายเลข 3375 มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จำนวนมากจึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหากรมทางหลวงจึงจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว เพื่อให้การเดินทางไปสู่นิคมอุตสากรรมมาบตาพุดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยก่อสร้างขยายความกว้างของถนนและอุโมงค์ เพื่อยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ข้ามทางหลวงหมายเลข 3375 กับทางหลวงหมายเลข 3191

สำหรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร  ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร  ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร  แบ่งทิศทางการจราจรแบบ ไป-กลับ กว้างฝั่งละประมาณ  13 เมตร และก่อสร้างทางลอดแบบอุโมงค์ใต้ดิน (UNDERPASS) ขนาด 4 ช่องจราจรไป – กลับ (แยกนิคมพัฒนา) พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 2 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง  ก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 16 แห่ง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณโครงการ 1,447,433,600 บาท ปัจจุบันการก่อสร้าง คืบหน้ากว่า 55 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายนปี 2565   ทั้งนี้มีบางช่วงที่ดำเนินการและเปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว