ทอท.และสนามบิน 6 แห่งจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

ผู้ชมทั้งหมด 548 

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของ ทอท. ประจำปี 2564 ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้นำเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 916,800.- บาท ถวายแด่พระมหาสมพงษ์ ธมฺมโฆสโก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานของ ทอท.อีก 4 แห่งก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วยเช่นกัน โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดต้นปิน จังหวัดเชียงใหม่ วัดโสภาสิทธาราม จังหวัดเชียงราย วัดเมืองใหม่ จังหวัดภูเก็ต และวัดเลียบ จังหวัดสงขลา ตามลำดับ โดยยอดเงินทำบุญทอดกฐินสามัคคีของสำนักงานใหญ่ ทอท.และสนามบิน 6 แห่งรวมเป็นจำนวนเงินกว่า 1,660,000.- บาท