ที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้!! เห็นชอบการบินไทยยุบไทยสมายล์

ผู้ชมทั้งหมด 397 

ที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้เห็นชอบการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินของการบินไทย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝูงบิน สร้างเครือข่ายเส้นทางบินและเที่ยวบินให้ ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสาร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการเจ้าหนี้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินของการบินไทยตามแนวทางที่คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและฝ่ายบริหารนำเสนอ

ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์เป็นบริษัทย่อยของบริษัทของการบินไทย ซึ่งผลประกอบการของบริษัทย่อย รวมถึงสายการบินไทยสมายล์ถูกรับรู้ในงบการเงินรวมของการบินไทยตามมาตรฐานบัญชี การบินไทยจึงพิจารณาปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฝูงบินให้สามารถวางแผนและพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินและเที่ยวบินให้ครอบคลุมความต้องการของผู้โดยสาร รองรับการเชื่อมต่อเที่ยวบินได้อย่างไร้รอยต่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ตลอดจนยกระดับความสามารถการแข่งขันของการบินไทยในมิติต่างๆ ทั้งด้านต้นทุนการดำเนินงาน การบูรณาการและบริหารจัดการทรัพยากร และกระบวนการทำงาน การสร้างความเป็นเอกภาพในตราผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางการตลาด เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสาร

หลังจากนี้บริษัทฯ ยังจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 นี้ โดยที่ผู้โดยสารยังสามารถซื้อบัตรโดยสารและใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินไทยสมายล์ได้ตามปกติในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้าง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่อผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์

ทั้งนี้ ขอให้ลูกค้า ผู้โดยสาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านมั่นใจว่าคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและฝ่ายบริหารได้พิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมดเป็นตามกรอบยุทธศาสตร์ภายใต้การฟื้นฟูกิจการ สามารถสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในอนาคต และเป็นสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ