ท่องโลก 3 ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติปตท. การันตีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยด้วย SHA จากททท.

ผู้ชมทั้งหมด 3,330 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนักเดินทางที่ชื่นชอบการเรียนรู้ระบบนิเวศในป่า ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลายแห่งที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยการเดินทางในครั้งนี้ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้ง 3 แห่งของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินีของปตท.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ปตท. กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่กว่า 786 ไร่ ถือเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงนิเวศต้นแบบในการฟื้นฟูป่าชายเลนจากเดิมที่เป็นนากุ้งร้าง และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อปี 2553 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปัจจุบันเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศและระดับภูมิภาค

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้การปลูกป่าและงานวิจัยฟื้นฟูป่าที่หลากหลายรูปแบบของ ปตท. นอกจากนี้ยังมีการสร้างทักษะเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่วังจันทร์ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน และโครงการป่ายุบใน แคทเทอริ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

นอกจากพื้นที่ธรรมชาติในเส้นทางต่างจังหวัด ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร นั่นคือ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมืองขนาดใหญ่กว่า 12 ไร่ ที่ ปตท. พัฒนาจากที่ดินรกร้างสู่การเป็นผืนป่าผสมผสาน เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของคนเมือง เพื่อสร้างความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จำลองป่าในอดีตที่มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของกรุงเทพฯ และพันธุ์ไม้หายากเคยได้รับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่นเมื่อปี 2562 และรางวัลระดับนานาชาติ LEED

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 แห่งตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้อย่างมั่นใจ ภายใต้มาตรการการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่บริการ และการคัดกรองดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม โดยการันตีความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยด้วยเครื่องหมายมาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Healthy Administration ที่ได้รับมอบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ทั้งนี้ด้วยความน่าสนใจและความสวยงามของศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท.ทำให้ศูนย์เรียนรู้ทุกแห่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมศูนย์เรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง รวมแล้วกว่า 1 ล้านคน และยังช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านธุรกิจท่องเที่ยว

ดังนั้นปตท.ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีใหม่ สัมผัสกลิ่นอายของผืนป่าในเมืองกรุง ป่าวังจันทร์ และผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ของ อ.ปราณบุรี โดยมั่นใจได้ในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไทยไปด้วยกัน