ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเตรียมอินทผลัมไว้บริการพี่น้องชาวมุสลิมตลอดเดือนรอมฎอน

ผู้ชมทั้งหมด 182 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดเตรียมอินทผลัมไว้บริการพี่น้องชาวมุสลิมตลอดเดือนรอมฎอนที่ห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร พร้อมมอบอินทผลัมแก่มัสยิด 16 แห่งที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยาน

ตามที่มีประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดเตรียมอินทผลัมและน้ำดื่มไว้ที่บริเวณห้องละหมาด ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกวันตลอดช่วงเดือนรอมฎอน นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้นำอินทผลัมมอบให้แก่มัสยิดในชุมชนโดยรอบ ทสภ. จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย มัสยิดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ ทสภ. 3 แห่ง และมัสยิดที่ตั้งอยู่ทิศเหนือของ ทสภ.13 แห่ง อาทิ มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม (สุเหร่าบางปลา) มัสยิดดารุ้ลอามีน (บางโฉลง) และ มัสยิดดารุ้ลมูฮิบบิล (แม่จันทร์) ฯลฯ

เนื่องจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พี่น้องชาวมุสลิมผู้มีศรัทธาจะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงามทั้งทางกาย วาจา ใจ และถือศีลอดตามหลักของศาสนาอิสลาม การมอบอินทผลัมแก่มัสยิดโดยรอบ ทสภ. และจัดเตรียมอินทผลัมสำหรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ ทสภ. ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)