ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุของสนามบิน

ผู้ชมทั้งหมด 2,748 

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 09.00 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับคณะกรรมการฉุกเฉินสนามบิน ทสภ. ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ จัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ตามแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ประจำปี 2566 (SEMEX-23) กรณีอากาศยานอุบัติเหตุและการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การฝึกซ้อมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของแผนฉุกเฉิน ทสภ. และแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ทสภ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทสภ. ที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดความเข้าใจและทราบข้อเท็จจริง รวมทั้งปัญหาในการบริหารจัดการกำลังพล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง ในเรื่องการควบคุมสั่งการ (Command) การติดต่อสื่อสาร (Communication) และการประสานการปฏิบัติ (Co-ordination) ระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องตามแผนผังการแจ้งเหตุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ ทสภ. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การก่อการร้ายสากล กองทัพอากาศ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (AOC) สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และประเมินการฝึกซ้อม เพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องของการปฏิบัติในการฝึกซ้อม และนำไปศึกษาวิเคราะห์สำหรับนำไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ทสภ. ต่อไป

ทสภ. ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยาน มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์การกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดย ทสภ. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นได้ว่า ทสภ. มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างสูงสุด