ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้รับใบประกาศ Thai Stop COVID

ผู้ชมทั้งหมด 546 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้รับใบประกาศ Thai Stop COVID (TSD) ด้านสถานประกอบการขนส่งสาธารณะ ประเภทสนามบินที่มีความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีอายุการรับรอง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 – 9 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก ทหญ.ได้มีการวางแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ครบทุกด้าน ทั้งในด้านการป้องกันโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การทำความสะอาดยานพาหนะ มีการระบายอากาศที่เหมาะสม

โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ นอกจากนั้น ทหญ.ยังมีแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการเสริม เช่น นโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 รวมทั้งมีแผนป้องกันการควบคุมโรคฯ เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการซักซ้อมแผน เป็นต้น ทั้งนี้ การได้รับใบประกาศ TSD ดังกล่าว เป็นการสร้างความมั่นใจในการบริการที่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้โดยสาร และผู้ที่มาใช้บริการ ทหญ.