นายกฯ เปิดงานความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

ผู้ชมทั้งหมด 612 

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการเปิดงาน การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 (15th Thailand Road Safety Seminar : A New decade, New normal, Safety driving is priority) พร้อมกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” และมอบโล่รางวัล Prime Minister Road Safety Awards ให้กับบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัยทางถนน จำนวน 49 รางวัล เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย

โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นางสิริรัตน์ วีรวิศาล, นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน ระหว่างองค์กรพันธมิตรสำคัญ 5 องค์กร ประกอบด้วย 3 กองทุน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้ในเรื่องจิตรสำนึกต่อการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ให้มีความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน