บขส.สรรหากจญ.รอบแรกยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์

ผู้ชมทั้งหมด 816 

บขส.ประกาศผลสรรหา กจญ. รอบแรกยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ขณะที่บอร์ดมีมติตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ดำเนินงานพิจารณากำหนดคุณสมบัติ พร้อมปรับแก้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาใหม่

นายมาโนช  สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยผลการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ว่า จากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจำนวน 2 รายปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่ง บขส. ได้นำผลการพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ได้แจ้งประกาศผลฯ ในเว็บไซต์ www.transport.co.th เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ชุดใหม่ เพื่อกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงาน และพิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาบริหารงาน บขส. ต่อไป