ปตท.เตรียมควักเงิน1.8พันล้านให้ลูกซื้อตึกการบินไทย

ผู้ชมทั้งหมด 1,139 

ปตท.เตรียมควักเงิน1.8พันล้านให้ลูก EnCo ซื้อซื้อศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่การบินไทย หลังเป็นผู้ชนะที่ราคา 1,810 ล้านบาท ด้านการบินไทยแจงผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัด10% ของราคาที่ตกลงซื้อขายภายใน 15 วัน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) หรือ PTT  เปิดเผยว่า บริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ EnCo ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท. ยื่นประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพฯ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มปตท. โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 การบินไทยได้ประกาศให้ EnCo เป็นผู้ชนะการเสนอราคามูลค่า 1,810 ล้านบาท 

สำหรับสินทรัพย์ที่ EnCo เป็นผู้ชนะการเสนอราคานั้นประกอบด้วย เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 26 ตาราวา หรือ 7,926 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน รวมทั้งอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร โดยสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน 3 ชั้นมีพื้นที่ 3,137 ตารางเมตร, อาคารคสำนักงาน 10 ชั้นมีพื้นที่ 25,079 ตารางเมตร, อาคารป้อมยามชั้นเดียวมีพื้นที่ 42 ตารางเมตร, อาคารป้อมยามชั้นเดียวทางเข้ามีพื้นที่ 21 ตารางเมตร, อาคารป้อมยามชั้นเดียวทางออกมีพื้นที่ 21 ตารางเมตร, ที่จอดรถหลังคาคลุมด้านทิศเหนือและทิศใต้มีพื้นที่รวมกัน 2,873 ตารางเมตร

ขณะที่แหล่งข่าวจากการบินไทย รายงานว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท การบินไทยฯ ดำเนินการขายทรัพย์สิน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (as is-where is) กล่าวคือ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดิน

บริษัทฯ ดำเนินการขายโดยวิธียื่นซองเสนอราคา และให้ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาหลายราย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผ่านกระบวนการที่กำหนดไว้ใน TOR มีคณะกรรมการกำกับดูแลการขาย และผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน จากนั้น จึงเปิดซองเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเท่านั้น เพื่อแจ้งเฉพาะราคาเสนอซื้อสูงสูดให้ทุกรายทราบ และสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้เสนอราคา ต่อมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาพิจารณาปรับราคาเสนอซื้ออีกครั้ง แล้วกลับมายื่นเสนอราคาเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และเจรจาราคาเสนอซื้อกับผู้เสนอราคาทุกราย และเมื่อผู้เสนอราคาทุกรายยืนยันราคาเสนอซื้อเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว บริษัทฯ จึงได้เจรจาราคาเสนอซื้อและเงื่อนไขอื่นๆ กับผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT  ในราคาการประมูล 1,810 ล้านบาท โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมวางเงินมัดจำร้อยละ 10 ของราคาที่ตกลงซื้อขาย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่บริษัทฯ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนหรือในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ รวมถึงภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะค่าอากร และค่าธรรมเนียม หรือภาระอื่นๆ ด้วย (หากมี)

อนึ่งอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต