บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงและชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ

ผู้ชมทั้งหมด 970 

บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมง เรียนต่อปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และมอบทุนแก่นักเรียนอนุบาล – ม.6 ในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมกว่าล้านบาท 

นายธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการว่า  ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนในโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์  และบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ดำเนินการโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการ G1/61 และ G2/61 มอบทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,117,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท) เพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของประเทศ ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการได้บางส่วน

โดยร่วมกับผู้ร่วมทุนในโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ให้กับบุตรหลานชาวประมงเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี)   ผ่านทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ให้บุตรหลานชาวประมงได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพ นำความรู้ระดับปริญญาตรีกลับไปพัฒนาการประมงในท้องถิ่นได้ 

ในขณะเดียวกัน บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) ผู้ดำเนินงานในโครงการ G1/61 และ G2/61 ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 365 ทุน รวมมูลค่า 717,000 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท)  ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ใน 11 โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รวมทั้งบุตรหลานข้าราชการใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ อำเภอสิงหนคร  เทศบาลเมืองสิงหนครและสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร จังหวัดสงขลาด้วย 

การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพื่อสังคมในระดับพื้นที่ปฏิบัติการด้านการศึกษษ ที่สอดคล้องกับตามแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมระดับองค์กร ที่เน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิด 4 แนวทางหลัก คือ ด้านความต้องการพื้นฐานของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านวัฒนธรรม  เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ ปตท.สผ.เข้าไปดำเนินงาน