บวท.ชี้แจงกรณีการจุดบั้งไฟในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ขอความร่วมมือต้องแจ้งขออนุญาตก่อนจุดบั้งไฟ 5 – 7 วัน

ผู้ชมทั้งหมด 199 

จากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน กรณีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บริเวณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โดยในข่าวระบุว่า ขณะที่มีการจุดบั้งไฟได้มีเครื่องบิน บินผ่านน่านฟ้าบริเวณจัดงาน และโฆษกในงานได้ประกาศว่า ได้มีการแจ้งจุดบั้งไฟตามขั้นตอน และประสานงานกับวิทยุการบินฯ แล้ว นั้น

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้รับรายงานและตรวจสอบ พบว่า ผู้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บริเวณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ได้แจ้งขออนุญาตจุดบั้งไฟตามขั้นตอนไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลการขอจุดบั้งไฟดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข จึงอนุญาตให้ผู้จัดงานดำเนินการได้ตามรายละเอียดที่แจ้งมา และได้จัดทำเป็นข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) เพื่อแจ้งไปยังสายการบินและวิทยุการบินฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบิน โดยใน NOTAM ฉบับดังกล่าวระบุว่า วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ระหว่าง 08.00-17.00 น. จะมีการจุดบั้งไฟ บริเวณห่างจากสนามบินบุรีรัมย์ ประมาณ 72 กิโลเมตร ที่ความสูง 5,000 ฟุต ทั้งนี้ผู้จัดงานได้มีการประสานงานแจ้งมายังหอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ ก่อนเริ่มกิจกรรมด้วย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศตามกฎการบิน โดยให้ข้อมูลกับนักบินตามข่าวประกาศนักบิน (NOTAM)  ที่ได้รับ สำหรับเส้นทางบินบริเวณพื้นที่จัดงานดังกล่าว ตามกฎการบินแล้ว ระบุให้อากาศยานทำการบินไม่ต่ำกว่า 7,000 ฟุต ซึ่งเป็นความสูงที่เกินกว่าระดับความสูงของบั้งไฟที่ขออนุญาตจุดมา (5,000 ฟุต) จึงสามารถทำการบินได้ในเส้นทางดังกล่าว และเมื่อตรวจสอบไปยังหอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์ไม่มีรายงานการพบเห็นบั้งไฟในเส้นทางบิน จากนักบิน

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในการบิน วิทยุการบินฯ ขอรณรงค์ให้ผู้จัดงานทุกท่าน แจ้งขออนุญาตก่อนจุดบั้งไฟ 5 – 7 วันตามขั้นตอน โดยแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งขนาด ความสูงของบั้งไฟ ตำแหน่งการจุดบั้งไฟ รวมถึงข้อมูลของผู้รับผิดชอบในการจุดอย่างชัดเจน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่สำคัญ ในการพิจารณาอนุญาตจุดและจัดทำข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินทราบก่อนการทำการบิน