บวท.เดินหน้าเปิดเส้นทางบินคู่ขนาน ไทย – ลาว – จีน รองรับปริมาณเที่ยวบินจีน

ผู้ชมทั้งหมด 204 

คมนาคมหนุนวิทยุการบินฯ ร่วมจัดทำเส้นทางบินคู่ขนาน LPB – ELASU แก้ไขปัญหาคอขวด เชื่อมต่อเส้นทางบินระหว่างประเทศไทย – ลาว – จีน เน้นรองรับเที่ยวบินจากจีนได้มากขี้น คาดแล้วเสร็จภายในปี 69

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยได้กำชับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ให้ดำเนินแผนงานปรับปรุงเส้นทางบินสำหรับทุกทิศทางการบินเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเร่งด่วน โดยเส้นทางบินที่จัดทำใหม่เป็นเส้นทางบินคู่ขนาน ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี Performance Based Navigation (PBN) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจราจรทางอากาศและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน ช่วยลดระยะทางการบิน ซึ่งจะเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยเมืองเฉิงตู ถือเป็นอีกหนี่งจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประชากรชาวเฉิงตูเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการใช้จ่าย และให้ความสนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น เป็นการขยายตลาดการบินที่คุ้มค่าการลงทุน และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ประธานคณะกรรมการ บวท. กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยุการบินฯ ได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการการเดินอากาศให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงบริหารห้วงอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ โดย วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินโครงการความรวมมือกับจีนและลาว ในการสร้างเส้นทางบินใหม่แบบคู่ขนาน (Parallel Route) เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาคอขวด ซึ่งเดิมจากการตรวจสอบพบว่า เส้นทางการบินเข้า-ออกระหว่างประเทศไทยกับจีน มีปัญหาคอขวดเกิดขึ้นบริเวณประเทศลาวที่จะเข้ามายังประเทศไทย

ดังนั้น วิทยุการบินฯ จึงเข้าหารือกับทางจีนและลาว เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือถึงแนวการการแก้ไขปัญหา ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเส้นทางบินคู่ขนานทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการจราจรทางอากาศที่จะไปยังสนามบินหลัก คือ เชียงใหม่ และเชียงราย รวมทั้งเส้นทางบินแยกย่อยไปยังสนามบินต่างๆ ในภาคเหนือ รวมถึงการเชื่อมต่อเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศจากประเทศจีน ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีน เช่น เฉิงตู เทียนฟู คุนหมิง กุ้ยหยาง ฉงชิง ซีอาน สำหรับความคืบหน้าหลังจาก วิทยุการบินฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The First Airspace Management Cooperation Meeting เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา หน่วยงานการบินของจีนได้นำเสนอหลักการสร้างเส้นทางบินคู่ขนาน เส้นทางบิน LPB – ELASU (จีน-ลาว) โดยมีข้อเสนอแนวทางการสร้างเส้นทางบินใหม่ และเส้นทางบินแบบ Conditional Route ภายในเขตแถลงข่าวการบินของจีน รวม 2 เส้นทางบิน คาดว่าจะช่วนเพิ่มปริมาณ

อย่างไรก็ตามวิทยุการบินฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นชอบในหลักการสร้างเส้นทางบินคู่ขนาน และได้ร่วมกันจัดทำแผนดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติและรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และเสร็จทุกขั้นตอน ภายในปี 2569 ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศในทุกทิศทางเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ห้วงอากาศร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ และเป็นหนึ่งในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub) ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า บวท.ได้เตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการให้บริการจราจรทางอากาศ ความพร้อมในการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) เพื่อให้รองรับปริมาณจราจรทางอากาศระหว่างไทยที่เชื่อมต่อด้านตะวันตกตอนใต้ของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 เที่ยวบินต่อปี จากเดิมรองรับได้ 100,000 เที่ยวบินต่อปี ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทยที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น