บอร์ดปตท.เอาใจผู้ถือหุ้นอนุมัติงบ5.1ล้านจ่ายปันผล

ผู้ชมทั้งหมด 1,750 

บอร์ด ปตท.อนุมัติงบ 5,142 ล้านบาทของกำไรสุทธิ จ่ายปันผลระหว่างกาล งวด 6 เดือนแรกปี 63 อัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น มีผล 16 ต.ค.นี้ 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ปตท.ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า  การประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท.ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำ หรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท.ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,142 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 

โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานของ ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา  20% และเงินปันผลรับจากบริษัทในเครือที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563