บอร์ด ปตท. ไฟเขียว จ่ายปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น

ผู้ชมทั้งหมด 967 

บอร์ด ปตท. จัดสรรงบ 34,276 ล้านบาท จ่ายปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรกปี 2564 อัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นกำหนดจ่ายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) หรือ PTT ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่16กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 34,276 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

โดยมีรายละเอียดดังนี้….

– เงินปันผลจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 22,851ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากการดำเนินงาน ปตท. ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

– เงินปันผลจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 11,425ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรในส่วนของกำไรจากเงินปันผลจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564