บอร์ด OR ไฟเขียว งบลงทุน5ปี (2567-2571) กว่า 6.7 หมื่นลบ.

ผู้ชมทั้งหมด 365 

บอร์ด OR อนุมัติงบลงทุนตามแผน 5 ปี (ปี 2567 -2571)  จำนวน 67,396.3 ล้านบาท มุ่งรักษาฐานผู้นำธุรกิจน้ำมันในประเทศ แสวงหาโอกาสรองรับธุรกิจพลังงานสะอาด พร้อมหาพันธมิตรทางธุรกิจตอบโจทย์ All Lifestyles รุกลงทุนต่างประเทศ ขณะที่ตั้งงบลงทุนในอนาคต อีกกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท

นายดิษทัต  ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการ OR  ในการประชมครั้งที่  11/ 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ได้อนุมัติแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2567 -2571)  จำนวน 67,396.3 ล้านบาท ซึ่งจัดทำภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ เติมเต็มโอกาส เพื่อการเติบโตร่วมกัน โดยหมายถึงการเติบโตของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดลอม  ที่จะเติบโตไปพร้อมกับ OR  

สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี จำนวน 67,396.3 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้

OR มีแผนการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Business) มุ่งเน้นรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายระบบจัดเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน  และสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ  (Seamless Mobility) ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย มุ่งเน้นสู่การรองรับการใช้พลังงาน สะอาดผ่านการลงทุนขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EV Station PluZ” และพลังงานทางเลือกอื่น ในอนาคต

อีกทั้งมุ่งหวังเพิ่มความแข็งแกร่งในธุรกิจ Café Amazon ตลอด Value chain รวมทั้งหาโอกาสร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ All Lifestyles อาทิ ธุรกิจด้าน Health & Wellness ธุรกิจด้าน Tourism  เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเน้นสร้างการเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพสูง อาทิ กัมพูชา รวมถึงแสวงหาการเติบโต ในต่างประเทศผ่านการขยายเครือข่ายไปยังประเทศใหม่ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ  (Asset-Light Growth) และยังแสวงหาธุรกิจใหม่ (OR new S-curve ) เพื่อสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจปัจจุบัน  เพื่อสร้างการเตบโตที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม OR ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ  5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 15,942.5 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ของ OR