บอร์ด PTT ไฟเขียวงบ 5 ปี วงเงินรวม 1 แสนล้าน ยังเน้นลงทุนธุรกิจหลัก ลุยขยายธุรกิจใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 675 

บอร์ด PTT อนุมัติงบลงทุน 5 ปี วงเงินรวม 100,227 ล้านบาท ยังเน้นลงทุนธุรกิจหลัก พร้อมลุยลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาด พร้อมวางเป้าพลังงานหมุนเวียน 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. (บอร์ด) ในการประชุมคร้ังที่12/2565 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ได้มีมติอนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ของปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% วงเงินรวม 100,227 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2566 อยู่ที่ 33,344 ล้านบาท , ปี 2567 อยู่ที่ 36,746 ล้านบาท ,ปี 2568 อยู่ที่ 11,815 ล้านบาท ,ปี 2569 อยู่ที่ 13,622 ล้านบาท และปี 2570 อยู่ที่ 4,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน 5 ปี ประมาณ 55% อาทิ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน รวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 และยังมีการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น 100% อาทิ โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าอีกจำนวน 302,168 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering life with future energy and beyond” ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยขยายการลงทุนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศ การลงทุนในธุรกิจ Life science (ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน การลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในและต่างประเทศ