บอร์ดIRPCตั้ง”ชวลิต ทิพพาวนิช”ดำรงตำแหน่ง CEO

ผู้ชมทั้งหมด 1,340 

บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “ชวลิต ทิพพาวนิช”ดำรงตำแหน่ง CEO คนที่ 6 มีผล 1 ธ.ค. 63

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชวลิต ทิพพาวนิช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อจากนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่จะกลับไปรับภารกิจอื่นที่ ปตท. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายนพดลฯ ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ IRPC ต่อไป

            ปัจจุบันนายชวลิต อายุ 58 ปี โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการ  เลขานุการคณะกรรมการ  กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มปตท. ดังนี้                                        

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                                                                        
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านบริหารศักยภาพองค์กรบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด                   
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

สำหรับประวัติการศึกษานายชวลิต จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

นายชวลิต CEO คนที่ 6 ของ IRPC จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอัจฉริยะที่พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอย่างรวดเร็วและเท่าทันสถานการณ์