บางจากฯ คว้ารางวัลAsia Responsible Enterprise Awards2021

ผู้ชมทั้งหมด 875 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนกล่าวรับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเพื่อสังคม Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Investment in People  จากการดำเนินโครงการ “อ่านเขียนเรียนสนุก ปั้นเด็กจิ๋ว เป็นเด็กแจ๋ว”  โดยมูลนิธิใบไม้ปันสุขของบางจากฯ ในพิธีมอบรางวัลแบบ Virtual Awards Ceremony เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

โครงการนี้เริ่มขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “อ่านออก เขียนได้ ง่ายนิดเดียว” จากการที่บางจากฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเยาวชนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและยังต้องการการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบางจากฯ มูลนิธิใบไม้ปันสุข และผศ. ศิวกานท์ ปทุมสูติ และอ. ในดวงตา ปทุมสูติ กวีและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแห่งศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสักอาศรม ที่มีหลักสูตรแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ผ่านการวิจัย ทดลอง ทดสอบนักเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์มาเป็นเวลานับสิบปี

บางจากฯ เริ่มต้นโครงการนี้กับกลุ่มโรงเรียนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจากและพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทในกลุ่มฯ และภายหลังได้ขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมและติดตามผลที่โรงเรียนในพื้นที่เป็นการจัดการอบรมแบบออนไลน์ เน้นมาตรการป้องกันปัญหา

โดยมุ่งไปที่ระดับชั้น ป.1 และใช้การอบรมครู การนิเทศให้คำปรึกษาผ่านออนไลน์ทำให้สามารถขยายพื้นที่ไปได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมาโครงการนี้ได้อบรมครูไปแล้วประมาณ 600 คนครอบคลุมนักเรียนประมาณ 9,000 คนจากประมาณ 200 โรงเรียน ใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ ผลการจากดำเนินโครงการ พบว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 66% ในปี 2562 จาก 48% ในปี 2557 นับเป็นการช่วยแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของประเทศ และยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals) ข้อ 4 เรื่องการศึกษาที่เท่าเทียมด้วย

มูลนิธิใบไม้ปันสุข ก่อตั้งขึ้นโดยบางจากฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อส่งเสริมโครงการทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย

AREA เป็นงานประกวดรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน