บางจากฯ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น (รางวัลระดับสูงสุด) 

ผู้ชมทั้งหมด 16,142 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 (Human Rights Awards 2023) ระดับดีเด่น (รางวัลระดับสูงสุด) ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ทวี สอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบรางวัล โดยมี นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจากฯ เป็นผู้รับมอบและร่วมเป็นวิทยากรในช่วงการนำเสนอต้นแบบที่ดี(Best Practice) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์และประโยชน์จากการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานของบางจากฯ ในงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

บางจากฯ ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยอมรับในความแตกต่างด้านความคิดศาสนา สีผิว เชื้อชาติรวมถึงประชากรกลุ่มเปราะบาง

พร้อมแสดงความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นข้อผูกพันเชิงนโยบาย มีการเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบอย่างรอบด้าน ประเมินผลกระทบในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบ และกำหนดกลไกเยียวยาหากเกิดผลกระทบเชิงลบ รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมความเสี่ยง 8 ด้านตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ