บางจากฯ คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

ผู้ชมทั้งหมด 486 

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับมอบ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น” ภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สำหรับรางวัลดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยหอการค้าไทย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

พร้อมทั้งยังแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ตลอดจนมีจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาให้ยั่งยืน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมองค์กรของบางจากฯ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม