บางจากฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 UN Women 2022 Thailand WEPs Awards

ผู้ชมทั้งหมด 766 

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาความโปร่งใสและการรายงาน (The 1st Runner Up in The Transparency and Reporting Category) จาก นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในงานมอบรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards เมื่อเร็ว ๆ นี้

รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่ององค์กรที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนผ่านการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีการรายงานข้อมูลตามกรอบการพัฒนารายงาน GRI และอย่างมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 5 การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

รางวัล WEPs Awards นี้จัดเป็นปีที่ 2 แบ่งเป็น 6 สาขารางวัล จัดโดยโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ภายใต้หลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles) สำหรับการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในโลกธุรกิจและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจและเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ เห็นความสำคัญของความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ และได้ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงในการผลักดันและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย WEPs ตั้งแต่ปี 2021