บางจากฯ คว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work For in Asia 2 ปีซ้อน

ผู้ชมทั้งหมด 369 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัล แห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่รางวัล “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย” หรือ HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ รางวัล HR Asia The Most Caring Company 2023 จาก HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย โดยมี นายโชคชัย อัศวรังสฤษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายนพชัย นุสติ ที่ปรึกษา กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรบมจ.บางจากฯ เป็นผู้รับรางวัล ที่ทรูไอคอนสยาม

รางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้แก่บริษัทในประเทศไทยที่น่าร่วมงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลของบางจากฯ การมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ตามแนวทางการพิจารณารางวัลใน 3 มิติ คือ 1) ความหลากหลาย/Diversity 2) ความเท่าเทียม/Equity และ 3) การยอมรับในความแตกต่าง – Inclusion

และ รางวัล HR Asia The Most Caring Company จากการดูแลพนักงานภายใต้แนวทาง100XHappiness ที่มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 100 ปี Bangchak100X ในฐานะกลุ่มธุรกิจผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน  โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อดูแลพนักงานให้ครอบคลุมในทุกมิติ