บางจากฯ คว้ารางวัล South East Asia MIKE Award ระดับ Gold Level ประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 271 

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล South East Asia MIKE Award ในระดับGold Level ประจำปี 2565 (ระดับสูงที่สุดและสูงขึ้นจากระดับ Silver Level ในปี 2564) สะท้อนการให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความสำคัญกับบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างรอบด้าน ซึ่งรางวัลMIKE Award หรือ The Most Innovative Knowledge Enterprise เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge management) มาผลักดันยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยบางจากฯเป็น 1 ใน 5 องค์กรที่ได้รับรางวัลในระดับสูงสุดในปีนี้

รางวัล Global MIKE Awards เป็นรางวัลระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี เพื่อเฟ้นหาองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) มีความโดดเด่นด้านจัดการองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัดสินโดยคณะกรรมการจากนานาประเทศ ภายใต้เกณฑ์การชี้วัดปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ ครอบคลุมด้าน 1. การสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม 2. ผู้นำองค์กร วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 3. การตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ และประสบการณ์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. การพัฒนาความร่วมมือ เครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก 5. การปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กร 6.การลงทุนและส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่มีฐานจากองค์ความรู้ 7. การส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติด้านความรู้ และระบบการสร้างองค์ความรู้ ตลอดจน 8. การใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำหรับรางวัลระดับชาติในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2563 อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นการยกระดับรางวัลจากระดับระเทศสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ South East Asia MIKE Award