บางจากฯ คว้า 2 รางวัลความยั่งยืน AREA 2024

ผู้ชมทั้งหมด 90 

นางกลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club รับรางวัล Asia Responsible Awards (AREA) 2024 สาขา Green Leadership จากบทบาทของ Carbon Markets Club ในการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และรางวัลเกียรติคุณ Emblem of Sustainability ระดับ Silver จากความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบางจากฯ ที่ทำให้ได้รางวัล AREA มา 7 ครั้ง ในงานประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards ครั้งที่ 15 ณ เมืองโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดโดย Enterprise Asia องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย

Carbon Markets Club ดำเนินการโดยบางจากฯ และบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล AREA 2024 สาขา Green Leadership จากบทบาทในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนผ่านการสื่อสารช่องทางต่าง ๆ เช่น webinar และบทความรายเดือน ชุดข้อมูล “Did You Know? the Series” การรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการพัฒนา Marketplace สำหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิต เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และแอปพลิเคชัน “My CF” เครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการตอบรับจากองค์กรต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2564 โดยบางจากฯ บีซีพีจีและองค์กรก่อตั้งรวม 11 องค์กร ปัจจุบัน Carbon Markets Club มีสมาชิกกว่า 1,000 ราย ทั้งประเภทองค์กรและบุคคล

นอกจากนี้ บางจากฯ ยังได้รับรางวัลเกียรติคุณ Emblem of Sustainability ระดับ Silver ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัล AREA ต่อเนื่อง จากความโดดเด่นในการริเริ่มดำเนินการและเป็นต้นแบบของธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางความยั่งยืน ซึ่งบางจากฯ ได้รับรางวัล AREA นับตั้งแต่ปี 2014 รวม 7 ครั้ง (ปี 2014 สาขา Green Leadership ปี 2015 สาขา Social Empowerment ปี 2016 สาขา Health Promotion ปี 2020 สาขา Circular Economy  และ Responsible Business Leadership ปี 2021 และปี 2023 สาขา Investment in People)

งานประกาศรางวัล AREA เป็นงานมอบรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise Asia องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน