บางจากฯ คว้า 2 รางวัล SET Awards 2021

ผู้ชมทั้งหมด 656 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับ 2 รางวัล ในงาน SET Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งผลการดำเนินงานและการปฏิบัติเชิงคุณภาพ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แก่ รางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor ปีที่ 3

และรางวัล Best Innovative Company จากการดำเนินโครงการ Winnonie (วินโนหนี้) นวัตกรรมพลังงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แพลตฟอร์มเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ซึ่งมีที่มาจากโครงการส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรของบางจากฯ ให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการลดหนี้สินดอกเบี้ยเช่าซื้อและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และกำลังขยายการบริการให้ครอบคลุมความต้องการของบุคคลทั่วไปผู้สนใจหันมาใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy Model มุ่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บางจากฯ ได้รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor ต่อเนื่องปีที่ 3 จากการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นสุดยอดแห่งรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน

ก่อนหน้านี้ บางจากฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)