บางจากฯ จับมือ BAFS ส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงSAF ในกลุ่มสายการบิน หนุนสู่เป้าหมาย Net Zero 2050 

ผู้ชมทั้งหมด 307 

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน : Sustainable Aviation Fuel (SAF) โดยมีนายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุลกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ (BAFS) ร่วมลงนามเพื่อร่วมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินทั้งสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050)  และส่งเสริมให้ระบบขนส่งทางอากาศของประเทศไทยมีมาตรฐานสอดคล้องตามองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(International Civil Aviation Organization : ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA)  

โดยมี นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด(BFPL) และ นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ร่วมด้วย 

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งของทั้ง 2 องค์กร โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปีพ.ศ. 2573 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีพ.ศ. 2593  ซึ่งกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน หรือ โรงกลั่นบางจาก ให้ความสำคัญในการลงทุนในธุรกิจสีเขียว 

รวมถึง การลงทุนสร้างหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนจากน้ำมันใช้แล้ว หรือ  Sustainable Aviation Fuel (SAF) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการบิน และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ (BAFS) ผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านการบริหาร การรับ การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยานทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันอากาศแบบยั่งยืนของภูมิภาค ส่งผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG Economy Model อย่างครบวงจรต่อไป