บางจากฯ ผนึก กรมควบคุมมลพิษ ร่วมประกาศเจตนารมณ์จัดจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 604 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ณ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 องค์กร เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งของเสียอันตราย 4 ประเภทอย่างไม่ถูกต้อง คือ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีโลหะหนัก อาทิ ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท เป็นองค์ประกอบที่อาจเกิดการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมหากกำจัดไม่ถูกวิธี และเพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไป โดยการกำหนดจุดทิ้งหรือรวบรวมอย่างครอบคลุมและเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบำบัด จัดการหรือรีไซเคิล

โดยบางจากฯ มีการจัดวางถังรองรับของเสียอันตรายในสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันบางจาก และในสถานีบริการน้ำมันบางจาก 10 แห่ง ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เพื่อส่งเสริมการแยกทิ้งของเสียอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำไปบำบัดและจัดการอย่างถูกต้อง