บางจากฯ มอบ 2 แสนบาทให้กับโครงการ Teach for Thailand ส่งเสริมการศึกษาเยาวชน

ผู้ชมทั้งหมด 343 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) จำนวน 200,000 บาท แก่ นายวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม การศึกษาของเยาวชนและประเทศ เป็นการสนับสนุนพันธกิจสำคัญในการพัฒนาและสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับระบบการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนของประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสรรหา พัฒนา และสนับสนุนบุคลากรครูที่มีคุณภาพไปสอนโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุน หรือพัฒนาทั่วประเทศไทย นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย

นางกลอยตา กล่าวว่า บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นการช่วยวางรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้านการศึกษา (4 : Quality Education) และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึง ความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล หรือ ESG (Environment, Social, และ Governance) อย่างมีสมดุล

สำหรับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีภารกิจด้านการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นําที่ทํางานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย ด้วยการสรรหาและพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีเครือข่ายที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Teach For America (ในสหรัฐอเมริกา) และ Teach First (ในสหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” มีองค์กรสมาชิกใน 61 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก