บางจากฯ รับมอบโล่หุ้นยั่งยืน

ผู้ชมทั้งหมด 1,014 

นายวิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่เกียรติคุณ ในฐานะที่บางจากฯ เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 สะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในกระบวนการดำเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จัดทำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ พัฒนานวัตกรรมและนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในพิธีประกาศผลรางวัล “SET Awards 2020” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้