บางจากฯ รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 63

ผู้ชมทั้งหมด 1,675 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัลเกียรติคุณ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น แก่นายสุวัฒน์ มีมุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในงานพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น เกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ สร้างความตื่นตัว และความภาคภูมิใจในศักยภาพนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยให้เกิดภาพลักษณ์สู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ณ ห้องฉัตรา 1-2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรที่ดี มีโครงสร้างธุรกิจที่เอื้ออำนวยและผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน โดยได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือ Bangchak Initiative and Innovation Center (BiiC) ขึ้นเพื่อพัฒนาและแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ และงานวิจัยพัฒนาต่อยอดขยายธุรกิจพลังงานสีเขียวและธุรกิจด้านชีวภาพทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้พนักงานนำหลัก design thinking มาใช้ในการทำธุรกิจ จนเกิดเป็นสตาร์ทอัพภายในบริษัท เพื่อต่อยอดสู่การทำธุรกิจในอนาคต รวมถึงมองหาโอกาสในการใช้นวัตกรรมต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการและเกษตรกร สอดคล้องกับแนวการคิดในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม