บางจากฯ รับรางวัลองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ Thailand MIKE Award 2021

ผู้ชมทั้งหมด 688 

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัล MOST INNOVATIVE KNOWLEDGE ENTERPRISE AWARD 2021 (MIKE Award) ระดับ Silver ในฐานะหนึ่งในสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการความรู้ไปสู่นวัตกรรม โดยบางจากฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร พร้อมทั้งนำมาใช้สร้างคุณค่าแก่ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

บางจากฯ มุ่งสร้างโครงการนวัตกรรมพลังงานสีเขียว และการบริหารจัดการองค์ความรู้ ผ่าน Digital Platform เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมและต่อยอดองค์ความรู้ ไปพร้อม ๆ กับการขับเคลื่อน Innovation Culture ภายในองค์กร โดยสร้างโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอ แนวความคิดใหม่ ๆ ตามความถนัดและความสนใจ ผ่านหลักสูตรอบรมต่าง ๆ

รวมถึงกิจกรรมหลากหลาย ทำให้สามารถนำแนวความคิดดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาเป็นสินค้า หรือบริการทางธุรกิจ เช่น FURIO (Lubricants Premium Grade ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) INTHANIN – YOKLOR กาแฟไทยที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับทุกเวลา แพลตฟอร์มให้บริการน้ำมันคุณภาพที่เข้าถึงระดับชุมชนขนาดเล็ก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกลถนนใหญ่ ไปจนถึงสตาร์ทอัพภายในองค์กร Winnonie แพลตฟอร์มให้บริการจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแล้ว ยังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในลักษณะของ Innovative Organization อย่างชัดเจนอีกด้วย

สำหรับ รางวัล Global MIKE Awards  เป็นรางวัลระดับโลกที่มีมายาวนานกว่า 23 ปี เพื่อเฟ้นหาองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีแนวปฏิบัติความเป็นเลิศ (Best Practice) มีความโดดเด่นด้านจัดการองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตัดสินโดยคณะกรรมการจากนานาประเทศ ภายใต้เกณฑ์การชี้วัดปัจจัยความยั่งยืน 8 ประการ ครอบคลุมด้านการเสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม การสร้างประสบการณ์ลูกค้า การพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอก เชื่อมต่อการแบ่งปันความรู้ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม การลงทุนและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้และระบบสำหรับการสร้างความรู้ และการใช้พื้นที่สร้างสรรค์และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดย รางวัลระดับชาติในประเทศไทย Thailand MIKE Awards ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 2563 อยู่ภายใต้การบริหารของสถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IKI-SEA) โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ